Indkaldelse til Årsmøde

Årsmøde afholdes søndag d. 27. februar 2022 kl. 13.00 i klubhuset. Klubben vil være vært for lidt mad og drikke fra kl. 12.30. Der kræves tilmelding til spisning, men ikke til selve årsmødet. Brug mad@tigers.dk til tilmelding. Sidste frist for tilmelding til spisning er d. 22.2 kl. 12.00.

Forslag og kandidaturer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, og kan sendes på info@tigers.dk.

Senest 8 dage før årsmødet udsendes materiale på e-mail til alle medlemmer i klubben.

Dagsorden for årsmøde den 27. februar 2022 kl. 13.00

1 .Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af formandsberetning.

4. Godkendelse af revideret regnskab.

5. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelsen

7.1 Valg af Formand. Peter Friis opstiller til genvalg (2 år)

7.2 Valg af Næstformand. Ikke på valg i år.

7.3 Valg af kasserer. Charlotte Harder Olsen opstiller, for resten af valgperioden, da Anette Winther Jensen har trukket sig fra posten.

7.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. Anders Arnfast, Mette Røy, Nikolas Knudsen og Mads Eichner er på valg og genopstiller.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.

8.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Jan Rune Jensen

9. Eventuelt


Årsmøde d. 27. februar 2022