Aarhus Tigers indkalder til Årsmøde. Opdateret!

Lørdag d. 9. marts kl. 12.30 afholder foreningen Årsmøde i klubhuset på Bøgeskov idrætsanlæg. Dagsorden mm. jf. foreningens vedtægter.

Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være foreningen i hænde senest lørdag d. 24. februar jf. foreningens vedtægter. Forslag indsendes på email info@tigers.dk

Klubben er vært ved lidt let forplejning kl. 12.00 – spisning kræver tilmelding senest tirsdag d. 27.2 kl. 12.00. Deltagelse på Årsmødet uden spisning, kræver ikke tilmelding.

Dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside 8 dage før Årsmødet og alt materiale udsendes samtidig til medlemmernes registrerede emails.

/Bestyrelsen

Dagsorden for årsmøde lørdag den 9. marts 2024 kl. 12.30

1 .Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Aflæggelse af formandsberetning

4. Godkendelse af revideret regnskab for 2023

5. Godkendelse af budget for 2024, herunder godkendelse af medlemskontingent for 2024 sæsonen.

6. Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen har modtaget forslag, som ikke umiddelbart kan sættes til afstemning på Årsmødet. Forslagene vedrører fremtoning til træning, frivillighedsdeltagelse og medlemsadfærd. Ikke umiddelbart emner der kan behandles/stemmes om på Årsmødet, men som bestyrelsen har taget ad notam og vil arbejde videre med i klubbens politikker, ordensreglement og adfærdspolitikker i tæt dialog med medlemmerne.

7. Valg til bestyrelsen

7.1 Valg af Formand. Peter Friis ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Mette Sjøner Frederiksen som ny formand.

7.2 Valg af Næstformand. Ikke på valg i år.

7.3 Valg af kasserer. Ikke på valg i år.

7.4 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Mia Sieljacks ønsker ikke genvalg. 

Mette Røy (forælder til ungdomsspiller) og Lucas Sah Iversen (Flag Football) ønsker genvalg. 

Bestyrelsen opstiller derudover følgende kandidater: 

Mathias Them Kjær (Træner)

Jakob Speich Ravn (forælder til ungdomsspiller)

Charlotte Kjær (forælder til ungdomsspillere)

Jens Ove (frivillig)

8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.

8.1 Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor Jan Rune Jensen

9. Eventuelt