Andre Politikker

Aarhus Tigers AFC er bevidst om sit ansvar over for klubbens medlemmer, og derfor har vi udarbejdet nogle klare holdninger omkring alkohol, Børneattest, doping mv. Vi ønsker, at klubbens værdier og holdninger overføres til det enkelte medlem, da det enkelte medlem gennem sine handlinger repræsentere klubben.

De enkelte politikker er udarbejdet løbende igennem årerne og til bund for politikkerne ligger en grundig diskussion i klubben – eller som minimum bestyrelsen.
Bestyrelsen i Aarhus Tigers tilstræber at politikkerne opdateres en gang årligt – forud for sæsonen. I dette arbejde skal trænere, ledere og andre ressourcepersoner inddrages.

Politikkerne udleveres til alle trænere og ledere og vil være tilgængelige for medlemmer og andre interesseret via klubbens hjemmeside.

Alkoholpolitik

I Aarhus Tigers er det tilladt at nyde alkohol i forbindelse med seniorarrangementer. Vi mener, at voksne mennesker bør kunne administrere deres alkoholindtag, så det ikke tager overhånd. Det er dog alles ansvar, at skride ind, hvis der er medlemmer, der ikke kan styre sit alkoholindtag.

Alkohol er forbudt før og under kamp. Efter kamp er det tilladt at nyde alkohol i og uden for klublokalet (man skal være afklædt hjelm, skulderpads, og kamptrøje) samt i bussen hjem fra udekampe. Det er ikke tilladt at nyde alkohol på banen og i spillerboksen.

Ud over ovennævnte er det ikke tilladt at indtage alkohol eller opføre sig beruset iført klubtøj eller andet med Tigers’ logo. Medlemmerne skal være bevidste om, at deres adfærd i fritiden relateres til Tigers, hvis de er iført klubtøj eller andet Tigers merchandise.
Aarhus Tigers tillader ikke alkohol i forbindelse med ungdomsaktiviteter, ligesom vi ikke sælger øl og andre drikkevarer indeholdende alkohol til ungdomskampe. Vi mener, at alkohol og idræt for børn og unge mennesker ikke hører sammen – en sejr kan fejres lige så godt uden alkohol.

I særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne regel, dette kræver en godkendelse fra bestyrelsen. I tilfælde af, at der tillades alkohol ved officielle Tigers-arrangementer for ungdom, skal det meddeles ungdomsmedlemmernes forældre via foreningens hjemmeside, eller på indbydelsen til arrangementet.

I tilfælde, hvor ungdomsmedlemmer deltager i seniorarrangementer, er det alkoholpolitikken for juniorer, der er gældende for juniorerne.

Som forening hverken kan eller vil vi blande os i, hvad vores ungdomsmedlemmer foretager sig i deres fritid, dog er det som for senior gældende, at man ikke indtager alkohol eller opfører sig beruset iført klubtøj.

Børneattest

Alle ungdomstrænere i Aarhus Tigers bliver en gang årligt kontrolleret for tidligere pædofilidomme i Det Centrale Kriminalregister, ved at klubben indhenter den lovpligtige Børneattest. Det årligt tjek er dog ingen sovepude. Klubben har den holdning, at en fornuftig samværspolitik og kommunikation med forældrene er en lige så vigtig del, hvis pædofili skal forhindres.

Det er vigtigt, at børn, unge, forældre, trænere og ledere alle er trygge ved at dyrke idræt i Aarhus Tigers. Vi tilstræber derfor, at der aldrig er kun én voksen træner/ leder omkring børnene/ de unge i træningssituationen, kampsituationer, omklædningssituationer eller andre situationer. Såfremt der inddrages eksterne instruktører i undervisningen/ træningen, må disse under ingen omstændigheder efterlades alene med børnene/ de unge. Der skal altid være minimum en intern træner/ leder til stede.

Vi mener, at det vil være forældrene, der er de første til at opdage de ændringer i barnets/ den unges adfærd, der oftest opstår som følge af et seksuelt overgreb. Det er vigtigt, at der er en god kommunikation mellem forældre og klub. Åbenhed og kommunikation mellem alle parter kan forhindre mange misforståelser. Aarhus Tigers opfordre forældrene til aktivt at deltagelse i deres barns idrætsliv, da dette sikrer en tættere dialog med klubben.

Enhver henvendelse vil blive taget seriøst og blive behandlet professionelt. Der vil blive tage de nødvendige forholdsregler/ konsekvenser samt taget kontakt til de relevante myndigheder.

Antidoping politik

Aarhus Tigers tager afstand fra enhver brug af doping. Vi har en nul-tolerance politik, hvor den mindste mistanke undersøges. Vores trænere er forpligtet til at indberette enhver begrundet mistanke til bestyrelsen, og der er afsat midler til at gennemføre dopingtests i tilfælde af begrundet mistanke. Der gøres ligeledes et stort arbejde for aktivt at informere vores medlemmer om, at doping er skadeligt og ikke accepteres i klubben.

Som medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund under Danmarks Idræts-Forbund er Aarhus Tigers og dens medlemmer omfattet af Danmarks Idræts-Forbunds og WADA’s dopingregulativ. Som følge heraf er Aarhus Tigers’ medlemmer forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Danmarks Idræts-Forbund, Anti-Doping Danmark, WADA og Aarhus Tigers.

Aarhus Tigers og klubbens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idræts-Forbund og WADA i henhold til dopingregulativet.

Påvisning af doping vil desuden resultere i bortvisning fra Aarhus Tigers på ubestemt tid, da en sådan påvisning er til skade for både klubben, dens medlemmer, DAFF og sporten som helhed.

Aarhus Tigers vil fra sag til sag tage stilling til det etisk forsvarlige ved anvendelsen af andre kunstige hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer, herunder kosttilskud m.v. Det er til enhver tid den enkelte udøvers ansvar, hvilket kosttilskud mm. udøveren indtager.

Kommunikationspolitik

Aarhus Tigers ønsker på ingen måde at udøve censur eller begrænse vores medlemmers ret til at udtrykke deres holdninger. Vi ønsker med kommunikationspolitikken dog at melde klart ud, hvem der tegner foreningen. Foreningens daglige ledelse er bestyrelsen, og det er kun denne, der kan udtrykke Tigers officielle holdning. Det betyder, at kun bestyrelsen har retten til at underskrive sig Aarhus Tigers samt at udtale sig på foreningens vegne.

Bestyrelsen forventer at trænere, ledere og andre frivillige i Aarhus Tigers bakker op omkring de beslutninger, bestyrelsen efter bedste evne træffer. Kritik af trufne beslutninger skal i første omgang rettes til Foreningsledelsen.

Aarhus Tigers opfordrer alle med tilknytning til foreningen til optræde sagligt og sobert, når de deltager i diverse debatter.

Oprykning af juniorspillere

Det er klubbens holdning, at alle spillere spiller på det hold deres aldersgruppe foreskriver. Eligible U19-spillere må i det omfang, det ikke kolliderer med U19-kampe spille med på seniorhold.

Bestyrelsen vil kunne dispensere fra reglerne, hvis der er særlige tilfælde, der gør sig gældende. Det skal altid ske i samråd med ungdoms Head Coach. En permanent oprykning af en spiller til et hold over spillerens aldersgruppe skal ske i samråd med Head Coaches for de to hold (det hold, der forlades og det hold, som spilleren rykkes op på).
Fælles for disse regler er naturligvis, at DAFFs aldersregler naturligvis overholdes 100%.

Transportpolitik

Seniorholdet kører i bus til alle udekampe. Omkostningerne til bus betales af spillerne, gennem et kørselsbidrag der opkræves sammen med kontingent.

Vore ungdomshold’s udekampe dækkes af køreplaner, som udarbejdes af de enkelte holdudvalg, når turneringsplanen for sæsonen kendes. Det må påregnes, at forældre skal køre til udekamp – altid vest for Storebælt – ca. 2-3 gange på en sæson.