Vedtægter

Vedtægter for Aarhus Tigers

 • 1. NAVN OG HJEMSTED

Stk. 1. Foreningens navn er Aarhus Tigers.

Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Aarhus Kommune.

Stk. 3. Foreningen er stiftet den 12. december 1990.

 • 2. FORMÅL OG AKTIVITETER

Stk. 1. Foreningen har som formål at deltage i konkurrenceidræt og fremme den almene interesse for idræt.

Foreningen tilbyder aktiviteter indenfor Amerikansk fodbold & Flag Football

Stk. 2. Foreningens formue er henlagt til foreningens formål.

 • 3. TILHØRSFORHOLD

Stk. 1. Foreningen er tilsluttet de relevante specialforbund under Danmarks Idrætsforbund og er dermed undergivet disse forbunds vedtægter i sportslig henseende.

Stk. 2. Bestyrelsen har mandat til at melde foreningen ind i andre relevante idrætsforbund og organisationer – eksempelvis Danske Gymnastik & Idrætsforeninger og Idrætssamvirket Århus.

Stk. 3. Bestyrelsen kan gennem valg af repræsentanter til nationale, lokale eller internationale organer, som foreningen er tilsluttet, tegne foreningen og aktiviteterne.

 • 4. MEDLEMSSKAB

Stk. 1. Som aktive medlemmer i foreningens aktiviteter kan optages alle, der vedkender sig disse vedtægter.

 1. Bestyrelsen er berettiget til at rette henvendelse til relevante specialforbund vedrørende medlemmernes eventuelle mellemværende med andre af specialforbundets medlemsforeninger.
 2. Hvis et medlem har et sådan mellemværende, eller Bestyrelsen i øvrigt skønner, at det strider mod foreningens interesser, kan medlemskab afvises.
 3. Afvisningen kan ankes til behandling på foreningens førstkommende årsmøde. Anke har ikke opsættende virkning, men Bestyrelsen kan dog beslutte dette.

Stk. 2. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges på årsmødet, beslutning herom kræver majoritet, som er foreskrevet til ændringer af foreningens vedtægter, jf. § 7, stk. 8.

Stk. 3. Det overlades til Bestyrelsen at fastsætte ordning vedrørende den tidsmæssige udstrækning af prøveperiode.

 • 5. KONTINGENT

Stk. 1. Foreningens kontingent fastsættes for aktive medlemmer for ét år af gangen på det ordinære årsmøde efter indstilling fra Bestyrelsen.

 1. Betalingsterminer og opkrævningsmåde fastsættes af Bestyrelsen.
 2. Hvis forhold taler for det, kan Bestyrelsen fastsætte kontingentet og opkræve dette før, det er vedtaget på et årsmøde. Kontingentet skal på førstkommende årsmøde godkendes.
 3. Godkendes kontingentet ikke skal kontingentdifferencen hurtigst muligt reguleres til årsmødets beslutning.

Stk. 2. Er kontingentet ikke betalt senest to uger efter forfaldsdato, kan man ikke deltage i foreningens aktiviteter. Genoptagelse i aktiviteterne kan først ske når al restance er udlignet. Har et medlem været i restance, uden aftalt betalingsordning, i mere end 60 dage, vil medlemmet blive administrativt udmeldt. Genindmeldelse kan kun ske ved betaling af skyldig kontingent.

 • 6. UDMELDELSE OG EKSKLUSION

Stk. 1. Til gyldig udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til kassereren med mindst én måneds varsel.

 1. Udmeldelse fritager ikke for at betale allerede på udmeldelsestidspunktet forfaldet kontingent.
 2. Udmeldelse berettiger ikke til tilbagebetaling af allerede indbetalt kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere, når særlige forhold taler herfor.

 1. Eksklusion kræver at mindst 2/3 af Bestyrelsen stemmer for.
 2. Det pågældende medlem skal, inden Bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar mundtligt eller skriftligt og kan anke kendelsen om eksklusion til førstkommende årsmøde.
 3. Anke har ikke opsættende virkning, men Bestyrelsen kan dog beslutte dette.
 4. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særligt punkt på dagsordenen.
 5. Årsmødets beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som forskrevet til ændring af foreningens vedtægter, jf. § 7, stk. 8.
 6. Et medlem, der er ekskluderet i forhold til årsmødets beslutning, kan kun optages som medlem i foreningen ved et nyt årsmøde. Der kræves samme majoritet som forskrevet til beslutning om eksklusion.
 • 7. ÅRSMØDE

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er Årsmødet, der afholdes hvert år i årets første kvartal. Årsmødet indkaldes med tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside. 

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Stk. 3. Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside otte dage før årsmødet afholdes.

Stk. 4. På det ordinære årsmøde behandles som minimum følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Aflæggelse af formandsberetning.
 4. Godkendelse af revideret regnskab.
 5. Godkendelse af det kommende års budget, herunder godkendelse af det kommende års kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg til Bestyrelsen.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år.
 9. Eventuelt.

Stk. 5. Stemmeret har Bestyrelsen, seniormedlemmer, trænere & frivillige ledere (med frivillighedsaftale i foreningen) og ungdomsmedlemmer ledsaget af forældre, værge eller forældre til ungdomsmedlemmer. Den stemmeberettigede skal have været medlem af foreningen senest en måned før årsmødet og må ikke være i kontingentrestance.

 1. Der kan kun afgives en stemme per aktiv ungdomsmedlem
 2. Hver person kan kun have én stemme.
 3. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.
 4. Æresmedlemmer og støttemedlemmer kan uden stemmeret overvære årsmødet.
 5. Man anses i årsmøde sammenhæng for at være seniormedlem fra ens fyldte 18 (attende) år.

Stk. 6. Valgbar til Bestyrelsen er seniormedlemmer, trænere, frivillige ledere samt forældre til ungdomsmedlemmer. Andre frivillige med interesse i foreningen kan med årsmødets godkendelse vælges til bestyrelsen.

Stk. 7. Årsmødet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af Bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 8. På årsmødet afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves der 2/3 flertal ved optagelse af æresmedlemmer jf. § 4, stk. 2.

Ved afstemning om eksklusion af et medlem samt ved ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget jf. § 6, stk. 3. og § 15.

Stk. 9. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen og valg forgå skriftligt hvis det ønskes af mindst et medlem.

Stk. 10. Årsmødets beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigent og referent.

Protokollen er tilgængelig for medlemmer ved henvendelse til Bestyrelsen.

 • 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE

Stk. 1. Ekstraordinært årsmøde kan til enhver tid indkaldes af Bestyrelsen. Ligeledes skal der indkaldes, når 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til foreningens bestyrelse.

8.1.a  I sidstnævnte tilfælde skal årsmødet afholdes senest én måned efter begæringen er fremsat for Bestyrelsen med oplysninger om det emne, der ønskes behandlet.

8.1.b  Ekstraordinært årsmøde indkaldes med tre ugers varsel ved annoncering på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Dagsordenen bekendtgøres på foreningens hjemmeside otte dage før årsmødets afholdes.

Med hensyn til stemmeret mv. for et ekstraordinært årsmøde er reglerne de samme som for et ordinært årsmøde jf. § 7, stk. 5.

 • 9. BESTYRELSEN

Stk. 1.Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen, der består af formand, næstformand, kasserer og 4-6 øvrige medlemmer.

 1. Bestyrelsen leder foreningen efter nærværende vedtægt, herunder administrationen og økonomien.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fordeler opgaver og ansvar mellem sig samt sikrer den interne og eksterne kommunikation i foreningen.
 3. Bestyrelsen kan vælge at nedsætte et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand, kasserer og et yderligere bestyrelsesmedlem, der forestår foreningens daglige drift.
 4. Bestyrelsen kan, i tilfælde af forfald på en eller flere poster, supplere sig selv frem til førstkommende ordinære årsmøde, hvor posterne igen er på valg.

Stk. 2.Formand, næstformand og kasserer vælges på årsmødet for to år af gangen, således at formand vælges i lige kalenderår, mens kasserer og næstformand vælges i ulige kalenderår. Øvrige medlemmer vælges for ét år af gangen.

Stk. 3. Bestyrelsens arbejde er ulønnet frivilligt arbejde. Bestyrelsen har mandat til at beslutte om aktive medlemmer, der bliver valgt ind i Bestyrelsen, skal fritages for at betale kontingent og om bestyrelsesmedlemmer kan modtage godtgørelse inden for rammerne aftalt mellem DIF og Skat.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når minimum halvdelen +1 medlem deltager i mødet. Alle afgørelser – bortset fra væsentlige økonomiske dispositioner, jf. § 9 stk. 5 – træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage væsentlige økonomiske dispositioner, herunder at købe, sælge og optage lån i fast ejendom, under forudsætning af Bestyrelsens skriftlige accept.

9.5.a   Ved økonomiske beslutninger udover den daglige drift, samt ved budgetgodkendelse skal hele Bestyrelsen være til stede.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver.

Stk. 7. Såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan Bestyrelsen foranledige oprettet nye aktiviteter. Aktiviteten skal på førstkommende årsmøde godkendes, beslutning herom kræver majoritet, som er forskrevet til ændringer af foreningens vedtægter, jf. § 14.

Stk. 8. Over Bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som er tilgængelig for medlemmerne ved henvendelse til Bestyrelsen.

 • 10. FORENINGENS TEGNINGSRET

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og ét medlem af Bestyrelsen eller ved tre medlemmer af Bestyrelsen.

Stk. 2. Foreningen tegnes ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån ved underskrift af Bestyrelsen jf. § 9, stk. 5.

 • 11. UNDERUDVALG

Bestyrelsen kan oprette udvalg til støtte for foreningen og aktiviteterne. Bestyrelsen har ret til at udpege medlemmer til disse udvalg.

 • 12. HÆFTELSE OG MEDLEMSFORHOLD

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser eller gæld. Alene foreningen hæfter med dens formue/egenkapital.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

 • 13. REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningens regnskab revideres af én på årsmødet valgt revisor, som vælges efter metoden angivet i §7, stk. 4.

 1. Bestyrelsen skal inden d. 1. februar afgive årsregnskab for det forgange regnskabsår til revisoren.
 2. Det reviderede regnskab forlægges det ordinære årsmøde til godkendelse.
 3. Revisionen skal foretages i overensstemmelse med god revisionsskik og den foreliggende revisionsstruktur kan udelukkende ændres af årsmødet.
 4. Revisoren har til enhver tid ret til at efterse regnskab og bogføring.
 5. Revisoren skal fortage uanmeldt beholdningseftersyn hos kasseren mindst en gang pr. regnskabsår.
 6. Årsregnskabet forsynes med revisorens påtegning.
 7. Årsregnskabet udsendes til medlemmerne på e-mail senest otte dage før årsmødet.

Stk. 2. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inden for lovens område.

 • 14. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan fremsættes af Bestyrelsen.

Ændringer i disse vedtægter kan ske på ethvert årsmøde, når mindst 2/3 af de angivende stemmer er for.

 • 15. FORENINGENS OPLØSNING

Stk. 1.  Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært årsmøde.

 1. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 2. Opnås et sådant flertal på et årsmøde, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til et nyt årsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Stk. 2. I forbindelse med foreningens opløsning, skal foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, overgives til en almennyttig forening eller organisation. På årsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almen velgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 • 16. IKRAFTTRÆDEN

Stk. 1. Vedtægterne er senest opdateret og vedtaget på Årsmøde d. 27. marts 2019 og træder i kraft samtidig.